Siden 1998 - se mere om POS ONE  
 

Alm. betingelser


Abonnementsvilkårene (herefter ”Vilkårene”) gælder mellem POS ONE A/S CVR NR: 26005140, herefter kaldt PO, og køber/bruger, herefter kaldt kunden. EULA

 

1.               Vedligeholdelse

1.1             PO sørger for vedligeholdelse af omstående udstyr og/eller system på de nærværende aftales vilkår.

1.2             Skaffevarer og kostumeret soft- og hardware produkter kan ikke afbestilles.

 

2.                Aftalens løbetid.

2.1             Nærværende parter i aftalen har ret til at opsige aftalen ved udgangen af et kalenderkvartal med 3 måneders varsel. Dette kan ske skriftlig eller digitalt.  Aftalen gælder i den på aftalte min. periode. Hvis der ikke er aftalt alternativ min. periode gælder aftalens min. periode 3 mdr. Ved indgåelse af tilhørende leasing/leje aftale følger min. perioden denne. Ved kostumeret løsninger kan der aftales alternativ min. periode, grundet opstarts investering fra PO.  Opsiges min. perioden ikke til udløb bliver denne forlænget med min. perioden, for at kunden ikke bliver deaktiveret uden kundens accept. Ved tilpassede løsninger med integrationer, add´ons samt 3. parts integrationer er sigelsevarslen 12 mdr. 

2.2             Tilkøbsmoduler følger den oprindelige aftales opstartsdato.

2.3             Ved aktivering af nye POS systemer gælder ny min. periode fra etableringsdato, hvis ikke andet er aftalt.

 

3                 Betaling.

3.1             Etableringsomkostningen forfalder samme dag som levering og abonnement aftalen opkræves pr. periode som anført inkl. delperiode fra levering til første fulde opkrævningsperiode. Samlet ydelse faktureres kvartalsvis efter kalenderåret og ved ydelser på under 300,- kr. pr. mdr. faktureres helårligt. Kunden skal tilmeldes leverandørservice. Ved anden betalingsform opkræves et gebyr pr. faktura. Afvises/afmeldes Leverandørservice af kunden opkræves ekstraordinært administrationsgebyr på 800,- ex. moms. Periodeopkrævningen kan ændres efter behov af PO uden varsel.

3.2             Prisen er baseret på, de ved aftalens indgåelse gældende priser for arbejdsløn, licensudgifter, materialer, reservedelslager, valutakurser m.m. Såfremt disse forudsætninger ændres forbeholder PO sig ret til uden varsel at ændre prisen i overensstemmelse hermed.

3.3             Betales aftalen ikke rettidigt, sendes rykker 1 med rykkergebyr på 100,00 DKK 8 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke efter 10 dage laves rykker 2 og PO er berettiget til at spærre adgangen til Applikationen. 10 dage efter rykker 2 med inkassovarsel kan PO sende kunden til inkasso. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget fuldbetaling inkl. diverse omkostninger inkl. renter, med tillæg af et oprettelsesgebyr på min. 1.000,- hvis aftalen ikke forinden er blevet ophævet. Endeligt efter 30 dage yderligere lukkes hele applikationen samt gateway på betalingsterminal ned og al data slettes. Derefter skal der betales for en fuld etablering af hele opsætningen. Rentesatsen udgør 2 % pr. påbegyndt måned og beregnes fra forfaldsdato. Til kundens betalingsterminaler opkræves helårligt en obligatorisk gateway licens samt betalingsmoduler direkte fra PO. Disse gælder i aftalens minimums periode og har opsigelsevarsel på 12 mdr. .

 

4                 Aftalens omfang og anvendelse

4.1             Aftalen giver brugsret til et samlet abonnement kaldet POS ONE med efterfølgende versionsbetegnelse og navn, som er beskrevet i tilbuddet eller aftalens forside (også kaldet under en ”Applikationen” eller ”Apps.”).
I selve applikationen findes en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler. De enkeltes funktions beskrivelser er altid under udvikling og ses på www.posone.dk
Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, der har oprettet abonnementet, og abonnementet må ikke benyttes af eller til databehandling for andre.

 

5.                Kundens data og ophør

5.1             Kunden ejer og kan frit disponere over data i applikationen. Opsiges abonnementet, har kunden fri adgang til at eksportere alle kartoteker, data mv. via applikationens eksportfunktion inden abonnementets ophør.
Efter abonnementets ophør har PO ingen pligt til at opbevare kundens data. Ejerskab af data overgår til PO ved manglende abonnements betaling. De generelle betingelser opdateres løbende og uden kundens accept og ændrer ikke på kundens forpligtelser til PO.

5.2             Leverandøren har ret til at opsige aftalen med omgående virkning hvis:

                    a) kunden er bagud med betalinger som beskrevet i §3.3,

                    b) produktets software eller hardware misligholdes for unormalt brug,

                    c) kunden standser betalingerne/erklæres konkurs eller

                    d) kunden ikke har grundliggende forståelse for PO´s systemer.

5.3             Ved ophør før periodens udløb, debiteres de resterende ydelser af bindingsperioden/min. periode inkl. evt. tilhørende leasing eller leje-aftale. Ved ophør/opsigelse pålægges kunden en skadeserstatning for sit aftalebrud på summen af de forfaldne ydelser for den resterende periode samt med tillæg på 9% p.a. lagt til det samlede restbeløb.

5.4             Opsigelse af den obligatoriske gateway, som nævnt i pkt. 3.3, skal ske skriftligt senest tre måneder før kalenderårets udgang. Ved senere opsigelse vil kunden blive opkrævet for efterfølgende års ydelse.

 

6.                Driftsstabilitet

6.1             PO tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for PO’s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser, integrationsmoduler, 3. parts software eller lignende force majeure situationer.
PO tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.

6.2             For at yde den bedst mulige service er det nødvendigt periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv.
I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til applikationen. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 22.00-07.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden.

6.3             PO er uden ansvar for eventuelle afbrydelser af nogen karakter og kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for dette.

6.4             PO er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af applikationen og altid skifte til den mest optimale version af både frontend og backend systemer.

6.5             Kunden er ikke berettiget til at lade 3. part foretage reparation eller montering af udstyr og installation af software, der ikke er købt og/eller godkendt hos PO. Alt udstyr og software skal godkendes af PO før brug, hvis PO ikke har disse i sortiment. Der er ingen garanti på brugt udstyr med mindre andet er påført i bemærkninger. Al software der installeres uden skriftlig godkendelse af PO’s supportteam, vil blive debiteret timeforbrug selvom der er tegnet serviceaftale.

6.6             Efter udløb af min. perioden, kan PO forlange at hardwaren bliver opdateret for hele tiden at kunne opretholde samme stabilitet af systemet. Denne udgift skal afholdes af kunden.

6.7             PO’s produkter følger leverandørens gældende produktgarantis regler.

6.8             Det er kundens ansvar at kontrollere og teste udvikling/tilpasning af integrationer, POS og øvrigt kostumeret software i de første 10 arbejdsdage efter levering/aktivering. Hvorefter garantien er udløbet og gældende timetakster debiteres.

 

7.               Regulering

7.1             PO regulerer én gang om året prissætningen for de fremtidige abonnementsafgifter, baseret på udviklingen af driftsomkostningerne,

hardware, valutakurser m.m.  
Derudover reguleres abonnementsprisen automatisk og uden varsel hvert år pr. 1. januar i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks, dog min. 2 % p.a.

7.2             Enkelte abonnementer afregnes efter antal ordrer/posteringer/datastørrelse/rpaér og transaktioner etc. Derfor er PO berettiget til at opgradere abonnementerne til den tilhørende prisgrupper, når volumerne ændrer til fra aftalen.

 

8.                Rettigheder

Applikationen og alle immaterielle rettigheder tilhører fuldt og helt PO. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes PO, medmindre andet skriftligt er aftalt.
PO har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til denne aftale til et andet selskab. Derudover kan kundens rettigheder og forpligtelser ifølge denne aftale ikke overdrages til tredjemand uden den anden parts og PO´s forudgående skriftlige samtykke.

 

 9.               PO´s ansvar

 9.1            PO er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for tab der ikke er tydeliggjort i disse vilkår
PO kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af kundens simple uagtsomhed, manglende egenkontrol eller systemfejl.

 9.2            PO er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger og integrationer, der er tilgængelige og/eller integreres med applikationen. PO kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse 3. partsløsninger. Tilsvarende kan PO ikke holdes ansvarlig for 3. partsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.
PO er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, og ansvaret er beløbsmæssigt begrænset til kundens betaling i 12 måneder for et system før det ansvarspådragende forholds indtræden.

                   PO skal altid kunne tilbyde kursus til kunden, dog er kunden forpligtet til min. en gang årligt altid at holde dens brugere uddannet i den samlede løsning. Udgiften afholdes af kunden.

9.3             Support takster er gældende inden for normal arbejdstid mandag til torsdag 9-16 og fredag til 15.30. Efter de angivne tider 16-00 debiteres med +50% og derefter nat og weekend debiteres med +100%. Fjernsupport afregnes efter pr. påbegyndt halve time, med mindre kunden har klippekort hvor der kan afregnes pr. kvarter, eller at kundens support er dækket af supportaftalen. Onsite support afregnes pr. påbegyndt time. Ventetid pga. manglende software, hardware, adgang til udstyr eller software, dårlig eller manglende internetforbindelse, der gør at teknikerne ikke kan udføre opgaven indenfor en beregnet tid, debiteres gældende supporttakster.

 

10              Tavshedspligt og datasikkerhed

10.1           PO behandler alene kundens data efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål. PO handler alene efter instruks fra den dataansvarlige. PO skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. PO skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
PO har tavshedspligt om alle informationer, PO måtte komme i besiddelse af om kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra kunden, eller statens juridiske instanser påkræver dette.

                   Kunden er forpligtet til at have tavshedspligt omkring applikationens funktionalitet og drift.

10.2           PO har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. PO giver på kundens anmodning og mod betaling af PO til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde tilstrækkelige oplysninger til, at kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

 

11              Øvrigt

11.1           Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i Odense som første instans og behandles efter dansk ret.

11.2           Tiltrædelse sker ved levering og aktivering af systemet

11.3          Enkelte abonnementer afregnes efter antal ordrer/posteringer/datastørrelse/rpaér og transaktioner etc. Derfor er PO berettiget til at opgradere abonnementerne til den tilhørende prisgrupper, når volumerne ændrer til fra aftalen.

                                           

                                                                                                                                                                                            version 1.9 alm. betingelser

 

Alminelige vilkår for betalingsterminaler

 

 STOLT LEVERANDØR TIL

DET SIGER KUNDERNE - SIDSTE 100 BEHANDLEDE SAGER


VI SAMARBEJDER MED

  PosOne A/S
THRIGES PLADS 8
DK-5000 ODENSE C
(+45) 70 22 13 15
[email protected]
CVR 26005140

 

 

        www.itg.dk